Kategorie
Uncategorized

Jak skutecznie wyegzekwować alimenty?

Niestety bywa i tak, że czasem drogi z kimś się pokrzyżują i w pewnym momencie zamiast być razem szczęśliwi, musicie stać w sądzie przeciwko sobie i walczyć o alimenty. Głównie z tym kojarzą się takie sytuacje, kiedy dwoje ludzi się rozchodzi i jedno z nich musi płacić alimenty w Brzezinach na dziecko, jednak nie tylko wtedy można się o nie ubiegać. O ich regularne płacenie może ubiegać się również rodzic, w stosunku do swojego dziecka, a także i inne spokrewnione osoby. Raz zasądzone alimenty trudno jest podwyższyć, a jeżeli naprawdę chce się to osiągnąć to wymaga nakładu dużej ilości czasu oraz cierpliwości. Świadczenia alimentacyjne są bezwzględne, co oznacza, że nawet jeśli dojdzie do porozumienia obu stron, to nie znosi się obowiązku ich płacenia.

Alimenty Brzeziny – jak uzyskać

Aby móc je otrzymać najpierw trzeba złożyć pozew w Sądzie Rejonowym, który jest właściwy dla miejsca, w którym mieszka pozwany, czyli osoba, od której domaga się alimentów lub dla dziecka, w tym wypadku dokonuje się wyboru sądu zgodnie z art. 32 k.p.c

Jeżeli jednak dziecko, na które mają przypadać alimenty osiągnęło pełnoletność, to w sprawie występuje samodzielnie. W przypadku kiedy jest ono jednak niepełnoletnie to rodzic w jego imieniu wnosi powództwo i działa wtedy jako przedstawiciel ustawowy. Należy pamiętać, że mimo wszystko i tak w pozwie należy wpisać dziecko, a nie wskazywać rodzica.

Co powinien zawierać pozew alimentacyjny

Oczywiście jednymi z głównych elementów, jakie powinny znaleźć się w takim pozwie jest oznaczenie sądu, powoda i pozwanego. Poza tymi elementami należy wskazać, że jest to pozew o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych oraz podać kwotę żądanych alimentów, przy czym też trzeba wybrać i napisać dzień, od którego ma być wykonywana płatność. Jest możliwość wniesienia nadania wyrokowi tak zwanego rygoru natychmiastowej wykonalności. Określa się również wartość przedmiotu sporu, która jest sumą wypłacanych świadczeń za cały jeden rok, czyli podając, że domaga się 400 zł alimentów miesięcznie, podaje się, że za cały rok będzie to 4800 zł.

Istotnym elementem jest podanie argumentów, które uzasadniają to, że pozwany byłby faktycznie w stanie wykładać żądane pieniądze. Należy opisać sytuację majątkową obu stron (i powoda i pozwanego) oraz dokonać obliczeń wydatków, jakie są ponoszone na rzecz na przykład dziecka (w sytuacji, kiedy wnosi się o alimenty na dziecko). Obliczenia i opisy muszą być poparte różnymi dowodami w postaci na przykład rachunków, zaświadczeń o zarobkach, a nawet i zeznań świadków.

Co, jeśli pozwany uchyla się od płacenia przydzielonych świadczeń – alimenty Brzeziny

W takim wypadku, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie nie przekracza sumy 725 zł, przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w wysokości ustalonych wcześniej alimentów, jednak nie może być to kwota wyższa niż 500 zł.

Warunkiem, który musi się spełnić, aby świadczenia zostały przyznane, jest tak zwana bezskuteczna egzekucja alimentów. Uznaje się za taką sytuację, podczas której komornik w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku nie pobierze całkowitej kwoty alimentów.