Kategorie
Uncategorized

Warunki adopcji dziecka – co należy wiedzieć?

Adopcja dziecka to świetne rozwiązanie, gdy starania o biologiczne potomstwo okazują się bezskuteczne. Zmienia życie zarówno małżonków, jak i pociechy, którą zapraszają do swojej rodziny. Należy jednak pamiętać, że takie proces często jest długotrwały oraz wiąże się z licznymi formalnościami. Jakie istnieją warunki adopcji dziecka?

Jakie są warunki do adopcji dziecka?

Wiele osób rozważających decyzję o adopcji dziecka zastanawia się, jakie warunki trzeba spełnić, aby przyjąć dodatkowego członka do swojej rodziny. Otóż zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym małżeństwa pragnące rozpocząć starania w tym obszarze mają obowiązek posiadania pełnej zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, iż muszą być osobami pełnoletnimi i nieubezwłasnowolnionym.

Ponadto warunki adopcji dziecka obejmują niekaralność i brak ograniczeń we władzy rodzicielskiej. Osoby starające się o przyjęcie dziecka do rodziny muszą również posiadać stałe źródło dochodów – przynajmniej jeden z małżonków powinien posiadać stałą pracę. Jednak przepisy prawa nie określają minimalnego wynagrodzenia.

Kolejny punkt obejmuje posiadanie odpowiednich warunków mieszkaniowych i właściwego wieku. Zwykle przyjmuje się, że różnica między dzieckiem a rodzicami adopcyjnymi nie powinna przekraczać 40 lat, jednak zdarzają się wyjątki. Jeśli małżonkowie są w różnym wieku, wyciągana jest średnia.

Osoby starające się o adopcję dziecka muszą również być w dobrym stanie fizycznym i psychicznym, aby móc zagwarantować mu odpowiednią opiekę. Ponadto powinni na stałe mieszkać na terytorium RP oraz przedłożyć rękojmie właściwego wywiązywania się z powierzonych obowiązków. Warunkiem adopcji dziecka w Polsce jest również brak stwierdzenia uzależnień i odpowiedni motyw adopcji.

Jakie warunki trzeba spełnić do adopcji dziecka? Niezbędne dokumenty

Aby rozpocząć starania, kandydaci muszą zebrać odpowiednie dokumenty, które potwierdzają m.in. ich stan cywilny, niekaralność i stan zdrowia. Warunkiem do adopcji dziecka jest złożenie podania o rozpoczęcie procedury adopcyjnej, odpisu zupełnego aktu małżeństwa, a także zaświadczenia o zatrudnieniu oraz wynagrodzeniu kandydatów.

Warunkiem adopcji dziecka jest także przedłożenie własnoręcznie napisanego życiorysu, zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Starając się o włączenie pociechy do rodziny, trzeba przygotować również aktualne fotografie, kserokopie dowodów osobistych i oryginały do wglądu, a także opinię z parafii.

Warunkiem do adopcji dziecka w Polsce jest także podpisanie w obecności pracownika ośrodka oświadczenia o:

  • pełnej zdolności do czynności prawnych;
  • braku zaburzeń psychicznych;
  • braku uzależnień;
  • posiadaniu pełnej władzy rodzicielskiej;
  • zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
  • zaznajomieniu się z konsekwencjami podawania nieprawdziwych informacji i danych.

Aby poznać więcej szczegółów na temat tego, jakie warunki do adopcji dziecka trzeba spełnić, zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością przedstawimy dodatkowe informacje i odpowiemy na wszelkie pytania.